Estamos renovando MisPueblos.es
En las próximas semanas tendremos una versión completamente renovada,
mientras tanto no publicaremos actualizaciones.
Disculpen las molestias.

Salas de Pallas

Lleida - Cataluña

NOTICIAS

Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en SALAS DE PALLAS, esta es tu página, puedes añadirla a tu sección de "Favoritos". No sólo encontrarás noticias de Salas de Pallas, también te informamos de las localidades mas cercanas donde se vayan generando datos de interés.

Si quieres enviar NOTICIAS relacionadas con Salas de Pallas puedes hacerlo. Recuerda que puedes complementar la información con una fotografía.

 

Restaurantes en Salas de Pallas

Salas de Pallas > Noticias

CONCA DE DALT TORALLA

CONCA DE DALT TORALLA

-------Mensaje original-------
Asunto: INFORMATIU.

Em volen espropiar... Si l'Ajuntament de la Conca de Dalt, (Pallars Jussa). Em vol expropiar un petit terren a Toralla, que pertany a la meva família des de temps immemorials, i on hi ha alguns fruiters.
Vostès sens dubte es preguntarien la raó, que les empeny a la tan desitjada expropiació. Doncs bé, segons ells és molt lògica, i segons la meva opinió, (entre d'altres), ratlla l'absurd. (adjunto fotografia perquè vostès puguin jutjar).

Diuen que volen fer-ho zona verda. ¿Zona Verde?. ¡Irònic!. ¿No els sembla?.
Realment em sento impotent, per que no es pot raonar, sobre una cosa que sense cap mena de dubte, és mancada de tota lògica, i desborda la capacitat de enteniment. Si més no, pel la lògica que esgrimeixen ells, per a l'expropiació. Que segons la meva opinió el seu únic objecte és la d'amagar la veritat.
Per aquesta raó com va dir " GANDHI" No és important el que dic, l'important és dir-ho. Ja que és important que es sàpiga. Per que segons tinc entès. Alguns Srs. de Salas: no estan d'acord de la seva forma de procedir i tabe els han denunciat per un altre motiu.
Li vaig envia l'Ajuntament de la Conca de Dalt (Pallars Jussa) aquest escrit que els adjunto, i on exposo el que segons el meo parer són els veritables motius, i després vostès treguin la conclusiómes adient.
Els estic molt agraït per la seva atenció i els saludo cordialment.

Per a més informació:
http://www. pueblos-espana. org/cataluna/lerida/toralla/ga leria-fotografica/

http://www. toralla. net/

http://torallalleida. blogspot. com/

Google: toralla. net

CARTA ESCRITA A L'AJUNTAMENT DE LA CONCA DE DALT. (còpia)

Sr. Marti Cardona 6/02/2009
Conca de Dalt
Toralla

Sr. Cardona poso en el seu coneixement, perque siguin subsanades les següents anomaliès comeses contra la meva finca anomenada " La Farratge " i en consequència contra la meva persona, anomalies que segons l'informaciò que disposo, han estat comeses, voldria creure sense mala fe, per part d'aquest Ajuntament. (Però que a mi sens dubte m'han perjudicat i continuen perjudicant-me).
Tenint en compte que abans d'ostentar el carrec d'alcalde voste ja formaba part del consistori, com a Tinent d'arcalde, Vull recordar-li que es la seva obligacio subsanar les errades comeses pel seus antesesors, devant de les cuals no pot al-legar ignorancia o desconeixament, que tampoc l'eximeixen de responsavilitat i maxim si ja formava par del equip de govern del Ajuntament.
Tenin en compte que arrel d'un accident vaig quedar tetraplejic amb una greu minusvalia del 98% i relegat a una cadira de rodes, la meva prioritat i la de la meva família va sea lluita pe r la meva vida, no puguent ocupar-nos abans d'aquest ni d'altres temes com hagués estat la nostra intencio en circunstacies normals.

Anomaliès:
En primer lloc van fer passar la xarxa de clavegueram, sense demanarme cap mena de permis ni consentiment, quan el planol original indicare clarament el recorregut pel carre de dalt. Aquesta variaciò la va manar un vei del poble, (Tal com va reconeixe la seva esposa, Mayte Delgado en una reunió presidida per l'anterior alcalde i actualment president del Consell Comarcal, Sr. Xavier Pont, i a la que vostè tambè hi era Sr. Cardona en qualitat de tinent d'alcalde.
La Sr. Mayte va dir el seguent.... Que qui va manar que camviesin al recorregut de la xarxa va ser el seu marit.
Aquest Sr. que va modificar al recorregut de la xarxa, manca i mancaba de cap competensia per a ferho, demostran aixi estar per demunt de planols i consistori municipal.
Pel que fa a l'ajuntament es limità a callar, en lloc de demanar-li responsabilitats, i guardan un silensi del tot sospitòs. (Cosa que ara no succeeix almenys, amb alguns Veïns).
No satisfets amb aquest silensi, al arreglar als carrers, a l'alsada de cal Mestre, san apropiat d'un tròs de la meva finca, com ja es costum seva, sense demana cap permis, pel que sembla els únics que tenim l'obligació de demanar permís només som alguns veïns. Pel que fa a vostès sembla que estan exempts de demanar-lo, i aixo que aquest boci no ès necesari per al carrer.
Es veo que no tenen gaire clar el terme " PROPIETAT PRIVADA " (adjunto fotos).
ARA> < ABANS (*Es veu amb claredat al tros que han agafat i que no els feia falta. També han dibuixat un camí inexistent. *)
Per acabar d'adobar tal quantitat de desproposits i seguint en la seva linia, nomès podien ferho amb un de mès gros. Sels hi va ocorre declarar la meva farratge, finca rustica, zona verda o similar, amb vistes a una posible expropiacio. Segons va dient un Sr. del poble, i familiar seu. Sr. Cardona, presisament el mateix que va provocar la desviacio de les canonadas.
El Sr. Xavier Pont en una reunió al poble estant alcalde i en la que vostè va assistir com a tinent d'alcalde. Va Dir i va repetir que la Farrage és de la meva propietat i respecte de les portes que van tirar a terra es va comprometre a tornar-les a construir. I com a assistent a la mencionada reunió vostè ho sap i és testimoni.
Pel que fa al cobert em resulta necesari, ja que el baixar-me del cotxe requereix temps, i si plou necessito un espai cobert, a més a més de pla, per a la cadira, i el carrer té força desnivell pel que m'és molt difícil baixar.
Crec que mitjançant aquest escrit i esperant l'arribada de la tan kacarejada espropiacio, els motius de la mateixa quedaran al descobert i quonsevol altre que l'ajuntament vulgui esgrimir seran pura fantasia especulativa per a tapar el que no s'hauria d'haber permès en cap cas.
Crec que ho fan el millor que save. El que no em queda gaire clar es qui surt beneficiat de tot aixo. Oh! pot ser que si?
Seguint el criteri de la lògica i si l'axpropiacio es du a termini, no crec que dingu dubti dels motius que duen a ella i que tots coneixem.
Tot es una cadena dedesproposits i enves de torna la conduccio a la indicada al planol, vol resoldre tots als error amb una aspropiacio totalment injusta e inecesaria ja que al poble de Toralla l'axistencia d'una Zona verda ratlle l'absurt. (adjunto foto).
Suposo que despres d'agest escrit ancara s'avivara mes l'animatversio contra mi, o sigui que estic a l'aspera de quina brillant idea sels pot acudir ara.
Per bè que tothom que llegeixi l'escrit, crec que tindra ben clar quins son els motius de totes les irregularitats.

lunes, 04 de enero de 2010 a las 18:40

 

A L'AGÉNCIA CATALANA DEL AIGUA

 A L'AGÉNCIA CATALANA DEL AIGUA

A L'AGÉNCIA CATALANA DEL AIGUA


l.- Que amb data de 11 d'octubre de 2007 ens fou notificat l'acte de resolusio d'Alcaldia de la Conca de Dalt. Decret numero 61 dictat amb data de 2 d'octubre de 2007 sobre l'assumpte de l'aprovació definitiva d'imposició i simultània ordenació de contribucions especials de l'obra de Suministrament d'aigua al nucli de Toralla, bombejament des de la Font de Rivert, i es procedeix a notificar la quota individual corresponen i l'aportacio que realitzen ACA: 238.294,48 , Direcció General dArquitectura i Paisatge: 80.000 euros. Contribució especial dels veïns i granges:
( La granja que hi ha gran supera de sobres les mil vuit-centes ovelles de cria, pel que es considera donada la seva quantitat esplotacio ramadera . )

II.- Recurs que formulem a l'Ajuntament. Que d'acord amb els articles 107, 110, 116 y 117 de la llei 30/1992 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment Administratiu Comú amb el present escrit, i dins del termini legal d'un mes establert a l'efecte, formulem RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra al citat acte per entendre que no s'ajuste a dret, provocan indefensió, d'acord amb els següents FETS I FONAMENTS DE DRET.

FONAMENS DE DRET

PRIMER.
L'acte que s'impugne es recollit en l'art. 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text de reforç de la llei reguladora de les Hisendes locals.

SEGON.
L'òrgan competent per resoldre es el mateix òrgan que dictà l'acte.

TERCER.
Els recurrents gaudeixen de legitimació al tenir condició d´interesats en l'expedient.

QUART.
Considero que l'obra prevista es del tot innecessària per a garantir l'abastament d'aigua per al poble de Toralla per els següents motius.

I.- Caldria fer un aforament real i seriós del caudal d'aigua del pou, a ser posible per un tècnic del ACA. Tots estem d'acord amb que l'aigua no manqui a la població pero mirem de la que disposem. i podrem sapiger si realmen ens fa falta portarne, i per qui.
Al poble son vint-i-cinc habitants empadronats , que normalment no són més de deu o màxim dotze els que i viuen, la resta s´estan a altres pobles.

II.- El sistema de cobrament considero que no es just ni equitatiu per tothom. La Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria en l'art. 3 fixa que els tributs hauran de regir-se pels pricipis de justicia, generalitat, igualtat, progressivitat, equitat i no confiscatorietat.

III.- L'aplicacio dels tributs hauran de respectar el principi de proporcionalitat.

IV.- Si ens fixem en el barem que aplica l'ajuntament ens adonarem de seguida que l'equitat i la proporcionalitat manquen en la quota a pagar. Perque no consumeix la mateixa quantitat d'aigua una casa que vingui de tant en tant o no vingui, que una altra on visquin tot l'any. Sense fer menció de horts o granges. Encara que paguin alguna cosa més, no guarda relació amb el consum que realitzen. (Granjas de ganado ovino con consumo superior a 3,25 litros diarios de agua por cabeza) Segons. dades del : Boletín Oficial de la Provincia de Huesca : 11/01/08 La diferencia de consum de les granges de bestiar es paten i obvia, i mes si tenim present que ni a una que compte emb mes de mil vuit-cents caps de bestiar, que en època de cria es duplica .

V.- Per les raons expostes, considero que el consum d'aigua ha de controlar-se amb mecanismes de regulació objectius que garanteixin que les taxes siguin equitatives i proporcionals, justes, en definitiva.

VI.- Demanem que el control del consum es realitzi a través dels comptadors existens i s'en faci la lectura real, i que coloquin un contador a la sortida del dipòsit del poble, per a saber de tota la que es disposa, o quin és el seu consum. D'aquesta manera aconseguiríem que tothom pagui per el consum que faci, aquest sí que es un mètode que s'ajusta als principis fiscals del nostre ordenament jurídic.

VII.- Considerem que el present barem es nul de ple dret per que vulnera el principi d´equitat i proporcionalitat fixat en el l'art. 3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria que es d´aplicació en el cas present segons preveu l'art.62.2 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions pùbliques i del Procediment Administratiu comú.

VIII.- Si es fa un aforamen i un bon aprofitament del pou que abasteix d'aigua en la actualitat al poble, el mes probable es que doni com a resultat que el caudal que té sigui mes que suficient per les seves necesitats, no obstan això, l'aigua sempre es benvinguda.


IX.- Considerem que l'aigua no tindriem que portar-la de la font de Rivert, per no perjudicar als pobles de Sensuy ni Salas de Pallars. Nosaltres tot i que l'ajuntamen no s'ens ha volgutt escoltar per a res, sempre hem dit i hem cregut que la millor opció es portar l'aigua del riu Flamisell pels següents motius.

1. Perquè es la única font que dona totes les garanties, tant de futur com de caudal per l'abastiment d'aigua al poble.
2. Perquè no es perjudiqui a ningú.Cinquè
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d' octubre de 2000
Art. 9 Recuperació de costos .
Garantir una política de preus de laigua que incentivi l'ús eficient dels recursos hídrics
Garantir la contribució adequada dels usos de laigua en la recuperació de costos dels serveis laigua.

Per tot l'exposat Prego
Es regularitzi el subministrament d´aigua al terme de Toralla, realitzan un aforament als pous o fonts que han abasteixen la població desde fa anys per tècnics de l´ACA, instal.lació de comptador al dipòsit i possada en funcionament dels comptadors instal.lats a les vivendes, per dur un control racional i equitatiu dels usuaris de aquestes fonts.
A més a més, demanem que el control d´aquests consums , així com el control de les instal.lacions destinades al subministrament, sigui realitzat per persones alinees al poble així com a l´ajuntament.
En resum, demanem una correcta gestió d´un ben comú , com és l´aigua, i que a dia d´avui no s´està realitzan, amb el vist i plau de l´ajuntament.
Confiem, que la constant tasca que realitza l´ACA en vetllar per fer complir la Directiva marc de l´aigua, tingui en compte les nostres al.legacions per un consum i aprofitament sostenible.

miércoles, 12 de agosto de 2009 a las 17:04

 

Nota aclaridora

Nota aclaridora

UNA PAGUINA MOLT INTERESSANT. Amb fotografies comentaris i molt més dels pobles. d'aquests voltants.

Nota aclaridora:
El Duc no és un, som tots els que farts de callar hem decidit de comptar tot el que pensem, i sabem que no és poc, ni som pocs.

Fotografia: Núvols sobre Tremp

lunes, 09 de marzo de 2009 a las 22:35

 

Toralla mon amur.

Toralla mon amur.

Poso en coneixement de qui correspongui les següents anomalies que segons el meu judici venen produint-se en aquest municipi de Toralla (Conca de Dalt). Amb el consentiment del consistori municipal amb CIU com a partit en majoritari.

En primer lloc. A l'arribada del poble de Toralla ens trobem la carretera plena de pedres que tenen els seu origen a la gran degradació mecànica del terreny que ocasionen la gran quantitat d'ovelles que la travessen. Sense cap control del lloc per on passen. Tot això suposa un greu perill per la circulació.

En segon lloc. Arribem al poble de Toralla i ens trobem amb una pestilent catifa negra d'excrements dels xais, acompanyada d'un inseparable sèquit de mosques, obligant als soferts veïns a tancar portes i finestres. Això tampoc és la solució perqué els animalets acaben passejant-se pel menjar després d'haver-ho fet per on només Déu sap.

En tercer lloc. El poble de Toralla que pràcticament només té un carrer, ha estat arreglada pels dos extrems del poble deixant la part del centre (20 metres aprox). Sense arreglar. Segons arguments del consistori, per no disposar de mitjans econòmics per acabar. No ens ho creiem!!! jo particularment, NO!!!

En quart lloc. Crec que també seria interessant saber a qui se li adjudiquen la majoria d'obres del municipi i es comprobés a quin preu. Potser tindriem alguna sorpresa. I jo no vull pensar malament.

En cinquè lloc. Destacar que quan un veí preten arreglar casa seva se li exigeixen permisos de tot tipus per no trencar l'entorn urbanístic. Cosa que em sembla molt bé, però molt contradictòria quan es permet una granja de més de 1800 xais, amb les seves corresponents molèsties (mal olor i mosques). i que ademés està construïda sense seguir cap normativa urbanística vigent (ferro galvanitzat i uralita) cosa que no ajuda a respectar gaire l'entorn. Segons la legislació actual, una granja ha d'estar situada com a mínim a 500 metres dels límits del casc urbà. L'ajuntament ho ignora per algun motiu. ¿ Potser l'amo és familia de l'alcalde?

En sise lloc. Per el que fa al pla urbanistic crec qu'algu competent haurie de revisar-lo, ja que al meu pare hi ha uns Senyors units per parentiu i d'altres per amistat, amb al Senyor Alcalde. dels que no dire que sels hi hagi requalificat tots als terrenys. ( Nomes als propers al nucli urba ). En vistes a una futura possible expansio. Als que demanem justisia i igualtat ens posen tota mena de d'entrbancs fins i tot volen expropiarnos algun terreny per ferlo zona verda sen del tot inesesaria.

La meva pregunta és...
¿Necessitat, Venjança o Prevalicació?

Nota:
Sóc un enamorat de la natura i per suposat de tots els animals ( excepte les mosques ) però tal quantitat d'ovelles estan acabant amb tot, ja que al seu pas arrassen amb tot el que troben i no crec que contribuiexin molt al respecte per l'entorn natural.

lunes, 09 de marzo de 2009 a las 22:13

 

L'AIGUA DE TORALLA

L'AIGUA DE TORALLA

Al poble de Toralla es comenta que hi ha escases d'aigua però d'aquest tema en comentarem un altre dia doncs hi ha molta tela que tallar i molts temas que comentar i els anirem dosant per poder digerir-los.
Avui comentarem sobre l'aigua del pou que ara com ara és de la que el poble disposa per els seus escassos vintitre habitants, que normalment no són més de deu o màxim dotze. i els dos mil anyells.
L'any de Senyor de 1989 (segons crec recordar ). Es va portar l'aigua d'un pou que es va fer per tal de dotar d'aigua les cases, amb aquest fi es va fer les oportunes canalitzacions i es va dotar a cada casa amb el seu comptador, suposem que per pagar el consum que es realitzés, però van passant els anys i els comptadors Segueixen aquí veient passar el temps, sense que compleixin la missió per la que van ser instal"lats.
Es comenta que mai s'ha realitzat cap aforament de l'aigua del pou ni sé a col"locat un comptador per a saber de tota la que es disposa . Potser si sapiguéssim l'aigua que surt del pou ens sorprenderia.
Però sembla que no interessa que funcionin els comptadors així ningú no sap on va l'aigua. ¿Oh potser si que ho saben.?

Hi ha qui creu que pot tractar-se d'interessos ocults, fins i tot es comenta que es pot tractar de vincles familiars. Però tant jo com els que varem comentar-ho no voldriem creure-ho. Sens dubte som gent de bona fe.

domingo, 08 de marzo de 2009 a las 20:41

1 2 >
Tienes mas noticias cerca de aqu�, en Pobla de Segur, Aramunt, Conca de Dalt y Toralla.

Página generada el miércoles, 23 de enero de 2019 a las 22:40:56
© Mis Pueblos, S.R.L. 2006. Todos los derechos reservados. info@mispueblos.es - AVISO LEGAL - QUIÉNES SOMOS - ANÚNCIATE