Estamos renovando MisPueblos.es
En las próximas semanas tendremos una versión completamente renovada,
mientras tanto no publicaremos actualizaciones.
Disculpen las molestias.

Gata de Gorgos

Alicante - Comunidad Valenciana

NOTICIAS

Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en GATA DE GORGOS, esta es tu página, puedes añadirla a tu sección de "Favoritos". No sólo encontrarás noticias de Gata de Gorgos, también te informamos de las localidades mas cercanas donde se vayan generando datos de interés.

Si quieres enviar NOTICIAS relacionadas con Gata de Gorgos puedes hacerlo. Recuerda que puedes complementar la información con una fotografía.

 

Restaurantes en Gata de Gorgos

Gata de Gorgos > Noticias

Bones notícies Gata de Gorgos diari informació 18.02.2010

Bones notícies Gata de Gorgos diari informació 18.02.2010

Gata de Gorgos gana el premio ´Municipio sostenible 2009´ de la provincia
A. P. F. El Ayuntamiento de Gata de Gorgos ha ganado el primer premio del certamen provincial "Municipio Sostenible 2009" que promueve la Diputación de Alicante con su trabajo "Energía solar fotovoltaica polideportivo", informaron ayer fuentes de la Diputación.
El presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll, presidió ayer en el MARQ la entrega de premios de este concurso que en su quinta edición también ha reconocido con el segundo y tercer premio, respectivamente, a los ayuntamientos de Altea y Santa Pola. Al acto asistieron también del diputado de Medio Ambiente, Energía e Infraestructuras, Juan Molina, el gerente de Medio Ambiente, Alejandro de la Vega, y alcaldes y concejales de distintos municipios de la provincia.
El Premio Municipio Sostenible, dotado con 26.000 euros, está promovido por el Área de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante y por Alicante Natural Red Provincial de Agenda 21, en el que están integrados más del 50% de municipios de la provincia, y tiene como objetivo principal fomentar las iniciativas públicas que contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia.

COMENTARIS
6 - Comentario enviado el día 18-02-2010 a las 23:11:18
Enhorabona per Gata. Sols tenem un asunt que canta prou i és la macrourbanització anant cap a Pedreguer, es una vergonya i un dessastre paissagistic.
Autor: Fem Pais.
4 - Comentario enviado el día 18-02-2010 a las 14:52:50
ànim i a per més premis!!! A treballar dur i el poble us agrairà la feina. A XX: això pertany al govern anterior urbanisme no sostenible. Pense que si està denunciat XX , faran el que calga.

viernes, 19 de febrero de 2010 a las 22:03

 

POBRE RIU. oN ESTÀ L'AGENT DE MEDI AMBIENT??

POBRE RIU. oN ESTÀ L'AGENT DE MEDI AMBIENT??

Notícia publicada al diari INFORMACIÓ. Cal ser molt incompetent per no veure això o no treballar gens més que passejar i relacionar-se amb la classe política

Investigan vertidos al cauce del río Gorgos
El cauce del río Gorgos, en un tramo próximo a su desembocadura en Xàbia, presenta estos días un llamativo color verde oscuro

El cauce del río Gorgos, en un tramo próximo a su desembocadura en Xàbia, presenta estos días un llamativo color verde oscuro. En principio, se descarta que sea un vertido de agua ya tratada en la depuradora, pero con restos orgánicos, como ha ocurrido otras veces. El consistorio investiga por qué el cauce ha aparecido teñido.
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2010/01/22/marina-alta-investigan-vertidos-cauce-gorgos/972089.html

viernes, 22 de enero de 2010 a las 15:11

 

Reglament animals de companyia BOP 27.12.2009 pàg 59-66

Reglament animals de companyia BOP 27.12.2009 pàg 59-66

REGLAMENT REGULADOR DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ DANIMALS DE COMPANYIA, TEXT INTEGRE.
v BOP 27.11.2009 (Aquí tens la información completa)
EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini dexposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu lacord plenari inicial de data 30 de setembre del 2009 aprovatori del reglament municipal regulador de la tinença i protecció danimals de companyia, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que disposa larticle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Règim Local: «Primer: Aprovar inicialment el reglament municipal regulador de la tinença i protecció danimals, en els propis termes que es deriven del text incorporat a lexpedient: «Reglament municipal regulador de la tinença i protección danimals
Exposició de motius.
Les persones i lanimal han conviscut des de temps immemorials. Alguns dels animals domesticats van arribar a viure davall el mateix sostre i van passar a ser denominats animals de companyia. A pesar de la seua important labor social, la seua presència en el nucli urbà i en les afores de les ciutats, així com la relació que poden arribar a establir amb terceres persones o altres animals pot plantejar problemes higiènic sanitaris, mediambientals o ser causa de conflictes. Daltra banda, els animals tenen dret a ser protegits i rebre un tracte digne, tenint en compte que la societat, ara més que mai, comença a conscienciar-se del respecte que
mereixen tots els sers vius. Per a donar cabuda a unes situacions i altres, i ordenarles de manera que la convivència i interacció entre ambdós no supose cap conflicte, lAjuntament de Gorgos ha elaborat
lordenança següent:
Títol I.- objecte i àmbit daplicació.
Article 1.- Esta Ordenança té com a objecte regular les interrelacions entre les persones i els animals de compañía compatibilitzant-los amb la higiene, la salut pública, i la seguretat de les persones i béns i, finalment, garantint la protecció deguda i el bon tracte cap als animals. Amb esta intenció, lOrdenança té en compte les
molèsties i perills que poden ocasionar els animals i el gran valor de la seua companyia per a un elevat nombre de persones; tal és el cas dels gossos-guia per a invidents, gossos de salvament i altres activitats esportives o de recreació que lanimal domèstic realitza.
Article 2.- Estaran subjectes a obtenció prèvia de la
llicència municipal, en els termes que determina el Reglament dActivitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, així com la Llei 4/1994 i Decret 158/1996 de 13 dagost que la desenrotlla, de la Generalitat Valenciana sobre protección danimals de companyia, les activitats següents:
a) Establiments hípics que alberguen cavalls per a la pràctica de lequitació amb fins esportius, terapèutics,
recreatius o turístics.
b) Els centres per al cuidat danimals de companyia i els destinats a la reproducció, allotjament temporal o permanent i/o subministrament danimals per a viure en domesticitat en les llars, principalment gossos, gats i aus, així com altres cànids destinats a la caça i a lesport i que es dividixen en:
..........

jueves, 17 de diciembre de 2009 a las 18:00

 

Ingressos arques municipals.Información 17.12.2009

Ingressos arques municipals.Información 17.12.2009

Molt bona notícia en temps que estem.Derivada de bones gestions.
GATA DE GORGOS
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2009/12/17/planta-fotovoltaica-ingresa-25000-euros/962276.html
La planta fotovoltaica ingresa 25.000 euros
REDACCIÓN La planta fotovoltaica instalada hace un año en el tejado del pabellón polideportivo de la localidad de Gata de Gorgos ha empezado a dar sus primeros beneficios al municiio. La instalación, gestionada por una empresa municipal, ha generado en un año unos ingresos de 25.000 euros que pasarán a las arcas municipales, tan necesitadas en estos tiempos de crisis económica.

jueves, 17 de diciembre de 2009 a las 15:22

 

DOCV 23.09.2009 urbanisme. carrer trinquet

DOCV 23.09.2009 urbanisme. carrer trinquet

Docv 23.09.2009
Ayuntamiento de Gata de Gorgos
Informació pública del Projecte dUrbanització de Prolongació
Carrer Trinquet. [2009/10479]
Información pública del Proyecto de Urbanización de Prolongación
Calle Trinquet. [2009/10479]
Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 17 dagost de 2009,
se sotmet a informació pública el Projecte dUrbanització de Prolongació
Carrer Trinquet presentat en este Ajuntament per la mercantil
Urbigorgos, SL.
La informació pública sanuncia per mitjà del present edicte en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i Butlletí Oficial de la
Província durant un mes, a comptar des de la publicació del present
edicte en el DOCV, període en el qual els interessats podran presentar
al"legacions. El dit projecte que es tramita junt amb llicència dobra
podrà ser consultat en este Ajuntament, Departament dUrbanisme, els
dies laborables.
Tot això dacord amb els articles 152 i 155.5 de la Llei 16/2005, de
30 de desembre, Urbanística Valenciana i 252.2 del Decret 67/2006, de
19 de maig, pel qual saprova el Reglament dOrdenació i Gestió Territorial
i Urbanística.
Gata de Gorgos, 25 dagost de 2009. Lalcaldessa: Ana Mª Soler
Oliver.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del día 17 de agosto de
2009, se somete a información pública el Proyecto de Urbanización de
Prolongación Calle Trinquet, presentado en este Ayuntamiento por la
mercantil Urbigorgos, SL.
La información pública se anuncia mediante el presente edicto en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y Boletín Oficial de la
Provincia durante un mes, a contar desde la publicación del presente
edicto en el DOCV, período en el cual los interesados podrán presentar
alegaciones. Dicho proyecto que se tramita junto a licencia de obra
podrá ser consultado en este Ayuntamiento, Departamento de Urbanismo
los días laborables.
Todo ello de acuerdo con los artículos 152 y 155.5 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y 252.2 del
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Gata de Gorgos, 25 de agosto de 2009. La alcaldesa: Ana Mª
Soler Oliver.

jueves, 01 de octubre de 2009 a las 12:39

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Tienes mas noticias cerca de aqu�, en Teulada, Casas Abiar y Berdica.

Página generada el lunes, 28 de noviembre de 2022 a las 22:18:38
© Mis Pueblos, S.R.L. 2006. Todos los derechos reservados. info@mispueblos.es - AVISO LEGAL - QUIÉNES SOMOS - ANÚNCIATE